''

Ngày 09 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ chuyên môn

Tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 00:00 15/09/2012  

Tổ Hóa Tổ Hóa gồm có 07 thành viên; Trong đó: 07 nam, 02 đảng viên; 01 Phó Hiệu trưởng, 05 giáo viên, 01 nhân viên. Trình độ Thạc sĩ: 04, Đại học: 03

Tổ trưởng:

Th.S Võ Chí Tín
Chuyên môn: Thạc sĩ Hóa học
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung
Điện thoại: 097.4806106
Email:

vctin.vx@hue.edu.vn

Địa chỉ: Vinh Xuân, Phú Vang
Tổ phó: Hồ Đình Phi
Chuyên môn: Cử nhân Hóa học
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy, Quản lý Sổ báo giảng...
Điện thoại:

090.537 6446

Email:  hdphi.vx@hue.edu.vn
Địa chỉ: Thủy Vân, Hương Thủy

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Email/Địa chỉ Hình ảnh
1  Trần Ngọc Phước 098.4351647

tnphuoc.vx@hue.edu.vn

Vinh Thanh, Phú Vang, TT Huế

2  Th.S Nguyễn Đình Cường 098.346 6204

ndcuong.vx@hue.edu.vn

 Phú Thượng, Phú Vang, TT Huế

 
3 Nguyễn Thanh Quý 094.598 8116

ntquy.vx@hue.edu.vn

Thủy Thanh, Hương Thủy, TT Huế

 
4  Th.S Nguyễn Thị Thanh Thúy 098.3757831

nttthuy.vx@hue.edu.vn

An Cựu, Thành phố Huế, TT Huế

 
5  Th.S Trần Đại Phước 093.588 7337

tdphuoc.vx@hue.edu.vn

 Phú Dương, Phú Vang, TT Huế

   

Số lượt xem : 8658