Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Chuyên đề - SKKN - TRƯỜNG THPT VINH XUÂN, PHÚ VANG, THỪA THIÊN HUẾ

''

Ngày 24 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Hoạt động dạy và học » Chuyên đề - SKKN

Chuyên đề - SKKN

Những biện pháp quản lý nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường THPT Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Hoàng Anh Tuấn; Tổ Ngữ văn; SKKN cấp tỉnh năm 2014 - HĐKH Sở GD xếp loại A

Trang 5/8
1 2 3 4 5 6 7 8