Thứ Hai, 18/03/2019

Buổi sáng

- Chào cờ

- Dạy và học tuần 12

Buổi chiều

- Dạy và học tuần 12

- Chào cờ

Thứ Ba, 19/03/2019

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

Thứ Tư, 20/03/2019

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

Thứ Năm, 21/03/2019

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

Thứ Sáu, 22/03/2019

Buổi sáng

- Tổ chức Hội trại 26/3

Buổi chiều

- Tổ chức Hội trại 26/3

Thứ Bảy, 23/03/2019

Buổi sáng

- Tổ chức Hội trại 26/3

Buổi chiều

- Tổ chức Hội trại 26/3