Thứ Hai, 22/10/2018

Buổi sáng

- Chào cờ

- 8h00: Hội ý GVCN tại phòng Truyền thống

- Dạy và học tuần 10

- BGH và Toor CM dự giờ từ Thứ hai đến Thứ bảy

Buổi chiều

- Dạy và học tuần 10

- BGH và Toor CM dự giờ từ Thứ hai đến Thứ bảy

- 15h20: Hội ý GVCN tại phòng Truyền thống

- Chào cờ

Thứ Ba, 23/10/2018

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

Thứ Tư, 24/10/2018

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

Thứ Năm, 25/10/2018

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

Thứ Sáu, 26/10/2018

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

Thứ Bảy, 27/10/2018

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

- Sinh hoạt chuyên môn

- Các chi bộ sinh hoạt tháng 10 theo thời gian quy định của Chi bộ

Chủ Nhật, 28/10/2018

Buổi sáng

- Dạy và học nghề 11 theo TKB

Buổi chiều

- Dạy và học nghề 11 theo TKB