''

Ngày 19 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 14 và 20 ban hành quy định chuẩn Hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông năm 2018
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT (gọi tắt là Thông tư 20, hiệu lực từ ngày 10-10-2018) quy định về chuẩn nghề ...

Trang 5/33