''

Ngày 17 tháng 07 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 23:17 09/05/2018  

Hướng dẫn quy trình lập hồ sơ minh chứng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II năm 2018.
Thực hiện Công văn số 1003/SGD&ĐT-TCCB, ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn quy trình lập hồ sơ minh chứng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II năm 2018; trường THPT Vinh Xuân thông báo như sau:

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã và thành phố Huế.

           

Căn cứ Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập; Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp Sở Nội vụ triển khai xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2018 cho đối tượng là giáo viên trung học phổ thông từ hạng III lên hạng II.   

 

Để triển khai kế hoạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giáo viên trung học phổ thông từ hạng III lên hạng II năm 2018 đảm bảo đúng quy định, Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2018 yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tiến hành triển khai các công việc, cụ thể như sau:

 1. I.                  Đối với Thủ trưởng đơn vị
 2. Phổ biến Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập (bao gồm cả phụ lục) và các thông tư liên quan (Thông tư số 12/2012/TT-BNV, Thông tư 23/2015/TT-BGDĐT-BNV, Thông tư 29/2017/TT-BGDĐT) cho cán bộ quản lý và giáo viên.
 3. Chỉ đạo quy trình xác nhận hồ sơ minh chứng ở cấp tổ, công khai thông tin xác nhận cho các thành viên trong tổ.  
 4. Chỉ đạo giáo viên dự xét thăng hạng nghiên cứu văn bản, chuẩn bị hồ sơ theo Điều 10 của Thông tư 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.
 5. Xác nhận hồ sơ minh chứng của giáo viên, cán bộ quản lý, công khai lấy ý kiến rộng rãi trong Hội nghị toàn đơn vị trước khi Thủ trưởng đơn vị ký xác nhận.
 1. Cử giáo viên dự xét thăng hạng.
 2. Thành lập tổ xét điểm hồ sơ:

-         Thành phần: Thủ trưởng đơn vị, Phó Hiệu trưởng / Phó Giám đốc, Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên, các Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn;

-         Tổ chức xét và cho điểm đề xuất hồ sơ của ứng viên.

 1. Gửi toàn bộ hồ sơ (bao gồm cả hồ sơ minh chứng) về Sở Giáo dục và Đào tạo qua phòng Tổ chức Cán bộ (file điểm hồ sơ chuyển qua địa chỉ email ), đề nghị Hội đồng  xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của tỉnh xét chính thức. Dự kiến bắt đầu từ ngày 18/6/2018 đến hết ngày 22/6/2018.hhhai.sgddt@thuathienhue.gov.vn
 2. II.               Đối với tổ trưởng chuyên môn
 3. Công khai các nội dung xác nhận trước tập thể tổ trước khi xác nhận và chịu trách nhiệm về nội dung xác nhận ở cấp tổ chuyên môn.
 4. Trong trường hợp Tổ trưởng là ứng viên dự xét thăng hạng thì Tổ phó là người xác nhận (cách làm như quy trình của các tổ viên).
 5. III.            Đối với giáo viên
 6. Nghiên cứu kỹ các văn bản liên quan về xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
 7. Cung cấp hồ sơ và các minh chứng cho Trường (Trung tâm), Sở. Thời gian lấy hồ sơ minh chứng là từ khi được bổ nhiệm vào ngạch giáo viên trung học / chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng III cho đến nay). 
 8. Kê khai trung thực các nội dung và điểm tăng thêm theo biểu mẫu của Hội đồng xét thăng hạng.
 9. IV.           Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo
 10. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ quản lý các đơn vị;
 11. Ban hành văn bản hướng dẫn;
 12. Tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng xét thăng hạng, công bố kết quả xét thăng hạng và tạo điều kiền cho Hội đồng xét thăng hạng làm việc;
 13. Thu nhận hồ sơ đăng ký xét thăng hạng;
 14. Lập phiếu điểm xét hồ sơ thăng hạng;
 15. Căn cứ kết quả của Hội đồng xét thăng hạng, Sở Giáo dục và Đào tạo lập danh sách viên chức đạt kết quả trong kỳ xét tháng hạng chức danh nghề nghiệp đề nghị Sở nội vụ ra Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Giáo viên trung học phổ thông hạng II (mã số: V.07.05.14).

 

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp là nội dung quan trọng, liên quan đến nhiều người, nhiều loại hồ sơ. Để đảm bảo chính xác quyền lợi và trách nhiệm của người được hưởng và người quản lý, Sở yêu cầu thủ trưởng đơn vị, các cá nhân có liên quan thực hiện thật nghiêm túc phần trách nhiệm của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu kê khai, xác nhận không trung thực hoặc thực hiện không đúng các quy định quy trình ./.

 

 Tải file Thông tư 02, 28, 29:

 

 TT 29.2018.pdf

 

Tải file 1   Tải file 2  

Số lượt xem : 259

Các tin khác