''

Ngày 19 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 10:18 13/11/2018  

Quy định xây dựng các loại kế hoạch, báo cáo và lưu trữ hồ sơ của Ban Giám hiệu, tổ chuyên môn, tổ văn phòng năm học 2018-2019
Căn cứ Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Công văn số 2072/SGDĐT-GDTrH ngày 31/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019. Kế hoạch số 128/KH-THPT ngày 01/10/2018 của Trường THPT Vinh Xuân. Thực hiện công văn số 2747/KH-SGDĐT ngày 05/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học. Trường THPT Vinh Xuân quy định như sau:

I. Xây dựng các loại kế hoạch, báo cáo và văn bản khác

    1. Ban Giám hiệu

    1.1. Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tại Quy định số 100/QyĐ-THPT ngày 21/8/2018 của trường THPT Vinh Xuân khi xây dựng các kế hoạch, báo cáo, văn bản khác của trường, Ban Giám hiệu cần nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, Sở GD&ĐT và các cơ quan quản lý cấp trên để xây dựng kế hoạch, báo cáo đúng và đầy đủ theo chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp quản lí.

    1.2. Hình thức trình bày văn bản theo Thông tư số 01/2011/BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

    1.3. Quy trình thực hiện: Soạn thảo văn bản các loại kế hoạch trước thời hạn cấp trên quy định tối đa 06 ngày đối với các loại kế hoạch, 03 ngày đối với các loại báo cáo và văn bản khác hoặc theo quy định thời gian của cấp trên.

    Sau đó, Ban Giám hiệu gửi văn bản qua email để Văn thư kiểm tra hình thức văn bản và lấy số văn bản, Văn thư gửi email cho Hiệu trưởng phê duyệt hoặc ký nếu văn bản do Hiệu trưởng phụ trách; các Phó Hiệu trưởng nhận lại văn bản qua email công vụ để in và ký văn bản các lĩnh vực Phó Hiệu trưởng phụ trách.

    Ban Giám hiệu in 2 bản, 01 bản gửi Văn thư lưu; 01 bản lưu theo lĩnh vực mà Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng phụ trách để tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và chỉ đạo Văn thư in sao gửi văn bản cho các tổ chức cá nhân của trường.

    2. Tổ trưởng chuyên môn

    2.1. Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của các cấp quản lí, quy chế, quy định chuyên môn của trường  khi xây dựng các kế hoạch, báo cáo, văn bản khác của trường, Tổ trưởng chuyên môn cần nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT, của trường để xây kế hoạch, báo cáo đúng và đầy đủ theo chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp quản lí.

    2.2. Hình thức trình bày văn bản theo Thông tư số 01/2011/BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

    2.3. Xây dựng và lưu trữ hồ sơ tổ:

    a) Xây dựng các loại kế hoạch và báo cáo:

- KH giảng dạy (Phân phối chương trình các môn thuộc Tổ 37 tuần, tối thiểu có 02 chủ đề).

- KH năm học của Tổ.

- KH đổi mới PPDH của Tổ (trong đó có KH nghiên cứu khoa học, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật, tham gia cuộc thi sáng tạo trẻ).

- KH sử dụng TBDH của Tổ.

- KH BDTX của Tổ.

- KH BD HS giỏi của Tổ.

- KH PĐ HS yếu kém của Tổ.

- KH triển khai các chủ đề, chuyên đề của Tổ.

- KH ngoại khóa, trải nghiệm của Tổ.

- KH kiểm tra giáo viên toàn diện, chuyên đề của Tổ (Mẫu danh sách kiểm tra toàn diện 30%) và các văn bản kiểm tra chuyên  môn của Tổ.

- Các loại báo cáo đột xuất, định kỳ theo quy định của trường như: báo cáo hàng tháng. sơ kết học kỳ 1, tổng kết năm học, hồ sơ thi đua.v.v…

- Các văn bản khác của tổ nếu có.

* Quy trình nộp và phê duyệt:

- Tổ trưởng nộp 2 bản cho BGH theo tổ được phân công phụ trách, trường lưu 1 bản, tổ lưu 1 bản.

- Ban Giám hiệu đọc và ký duyệt và lưu kế hoạch tổ do Phó Hiệu trưởng phụ trách

    b) Lưu hồ sơ (5 năm theo chu kỳ kiểm định chất lượng và trường chuẩn quốc gia)

    - 01 tập các loại kế hoạch thứ tự như mục a) (Tổ đóng tập).

    - 01 sổ kế hoạch tháng, tuần của Tổ.

    - 01 tập các kế hoạch cá nhân của giáo viên.

    - 01 tập đề, đáp án kiểm tra định kỳ, học kỳ đầy đủ các mục quy định (Tổ đóng tập).

    - 01 tập bản photo biên bản kiểm tra toàn diện, kiểm tra định kì giáo viên (Tổ đóng tập).

    - 01 tập bản photo bài làm học sinh kiểm tra định kỳ mỗi khối 3 bài làm với ba cấp độ (yếu-kém, TB, khá-giỏi có lời phê của giáo viên) (Tổ đóng tập).

    - 01 tập sổ điểm cá nhân giáo viên.

    - 01 tập lưu văn bản chỉ đạo cấp trên.

    - 01 sổ biên bản sinh hoạt tổ ghi chép đầy đủ các nội dung sinh hoạt theo quy định của công văn số 5555 của Bộ GD&ĐT  (không ghi biên bản theo công việc hành chính).

    - 01 tập sổ chủ nhiệm của giáo viên chủ nhiệm trong tổ (có đầy đủ nội dung theo quy định).

    - 01 tập lưu các văn khác như: chuyên đề, bài thu hoạch, nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm.v.v...

    - 01 tập lưu văn bản chỉ đạo cấp trên.

    - 01 tập lưu các báo cáo của tổ cho trường theo quy định của trường.

    - 01 tập sổ điểm cá nhân giáo viên.

    * Khi nộp cho trường hồ sơ đánh giá viên chức, đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp, hồ sơ thi đua khen thưởng đóng 02 tập đóng bìa theo thứ tự giáo viên trong tổ:

    - 01 tập hồ sơ đánh giá viên chức – chuẩn nghề nghiệp.

    - 01 tập hồ sơ thi đua khen thưởng.

    3. Giáo viên

    3.1. Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của các cấp quản lí, quy chế, quy định chuyên môn của trường  khi xây dựng các kế hoạch, báo cáo, văn bản khác của cá nhân cần nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT, của trường để xây kế hoạch, báo cáo đúng và đầy đủ theo chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp quản lí.

    3.2. Hình thức trình bày văn bản theo Thông tư số 01/2011/BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

    3.3. Xây dựng các loại kế hoạch, báo cáo:

    - KH hoạt động cá nhân (nêu cụ thể chỉ tiêu phấn đấu từng lớp, biện pháp cụ thể phù hợp với từng đối tượng học sinh trong các lớp giảng dạy); có thêm KH công tác chủ nhiệm đối với giáo viên chủ nhiệm. có thêm phần KH đổi mới PPDH, nghiên cứu khoa học, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, xây dựng câu lạc bộ…).

- KH sử dụng Thiết bị dạy học (theo mẫu quy định).

- KH Bồi dưỡng thường xuyên (theo mẫu quy định).

- Thực hiện các báo cáo, mẫu văn bản theo hướng dẫn của trường và tổ chuyên môn.

    3.4. Nộp hồ sơ cá nhân cho Tổ:

    - 01 tập kế hoạch cá nhân theo thứ tự các kế hoạch quy định ở mục 3.3 (Giáo viên đóng tập).

    - 01 tập hồ sơ đánh giá viên chức, đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp, hồ sơ thi đua khen thưởng theo danh mục (Giáo viên đóng tập); báo cáo thành tích đóng tập theo quy định đóng và nộp riêng.

    - Các loại văn bản cá nhân 02 bản nộp cho Tổ trưởng, Tổ phó đọc và ký duyệt, BGH ký xác nhận.

    - Sổ điểm cá nhân.

    - Giáo án lưu 01 năm học trước khi cấp trên yêu cầu nộp thì nộp để kiểm tra.

    3.5. Lưu hồ sơ cá nhân:

    - Kế hoạch cá nhân lưu hồ sơ cá nhân 01 bản, tổ 01 bản.

    - Kế hoạch bài dạy (Giáo án dạy học cách dùng từ trước đây) lưu 01 năm học trước khi cấp trên yêu cầu nộp thì nộp để kiểm tra.

    - Các văn bản khác nếu có.

   

    4. Nhân viên

    4.1. Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của các cấp quản lí, quy chế, quy định chuyên môn của trường  khi xây dựng các kế hoạch, báo cáo, văn bản khác của cá nhân cần nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT, của trường để xây kế hoạch, báo cáo đúng và đầy đủ theo chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp quản lí.

    4.2. Hình thức trình bày văn bản theo Thông tư số 01/2011/BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

    4.3. Xây dựng các loại kế hoạch, báo cáo

    - Kế hoạch năm học của Tổ văn phòng (Tổ đóng tập).

    - Kế hoạch tháng, tuần của Tổ văn phòng (Sổ kế hoạch).

- KH hoạt động cá nhân (có thêm phần KH đổi mới công tác theo vị trí việc làm), (Nhân viên đóng tập)

    4.4. Hồ sơ và kế hoạch năm, tháng, tuần của tổ văn phòng, các bộ phận kế toán, thư viện, y tế, phụ trách thực hành thí nghiệm, công nghệ thông tin…theo quy định đặc thù của cấp trên.

    4.5. Nộp hồ sơ cá nhân cho Tổ:

    - 01 tập kế hoạch cá nhân, tổ văn phòng theo thứ tự các kế hoạch quy định ở mục 4.3.

    - 01 tập hồ sơ đánh giá viên chức, hồ sơ thi đua khen thưởng đóng 01 tập theo thứ tự nhân viên trong tổ, báo cáo thành tích đóng tập nộp riêng.

    - Các loại văn bản cá nhân 02 bản nộp cho Tổ trưởng, Tổ phó đọc và ký duyệt, BGH ký xác nhận.

    II. Tổ chức thực hiện

    1. Ban Giám hiệu tổ chức triển khai quy định và kiểm tra trước khi ký duyệt, xác nhận các văn bản để chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung kịp thời những tồn tại hạn chế của các tổ chức, cá nhân. Xây dựng và ban hành các văn bản cuả trường đúng và đủ, kịp thời theo các nội dung hướng dẫn của các cấp quản lí và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và các cấp quản lý về nhiệm vụ được phân công.

    2. Tổ chuyên môn, tổ văn phòng tổ chức triển khai quy định tại tổ và kiểm tra nghiêm túc các văn bản trước khi ký duyệt, xác nhận để chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung kịp thời những tồn tại hạn chế của cá nhân. Xây dựng và ban hành các văn bản cuả trường đúng và đủ, kịp thời theo các nội dung hướng dẫn của các cấp quản lí và chịu trách nhiệm trước Tổ, Ban Giám hiệu và các cấp quản lý về nhiệm vụ được phân công.

    3. Giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện các quy định về xây dựng kế hoạch, báo cáo, lưu trữ hồ sơ theo quy định.

    4. Các tổ chức, cá nhân không được sao chép các nội dung của tổ chức, cá nhân khác không đúng và phù hợp với văn bản của cấp trên, của tổ, của cá nhân khi xây dựng các kế hoạch và các văn bản theo quy định của trường.

    5. Để chuẩn bị công tác kiểm tra của Sở GD&ĐT, các Tổ chuyên môn, cán bộ giáo viên  chuẩn bị hồ sơ năm học 2017-2018, năm học 2018-2019 như sau:

- Hoàn thành hồ sơ trước ngày 23/11/2018.

- Nộp tại Phòng truyền thống từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30 ngày 24/11/2018: Thầy Lê Viết Hòa phụ trách.

- Kiểm tra hồ sơ 01 ngày tại phòng Đa năng từ 08 giờ ngày 25/11/2018, thành phần kiểm tra:

+ Ban Giám hiệu.

+ Chủ tịch Công đoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn.

+ Bí thư Đoàn trường, Phó Bí thư Đoàn trường.

+ Tổ trưởng, Tổ phó.

+ Thư kí Hội đồng.

    Trong quá trình triển khai quy định, đề nghị các tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc cán bộ, giáo viên, nhân viên báo cáo Ban Giám hiệu để thống nhất điều chỉnh, bổ sung để thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, thực hiện tốt công tác kiểm tra nhiệm vụ trung học của Sở GD&ĐT, công tác kiểm định chất lượng chu kỳ II và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia./.

Tải file 1   Tải file 2   Tải file 3  

Số lượt xem : 274

Các tin khác