''

Ngày 18 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 16:55 05/06/2018  

Tổ chức khen thưởng điển hình tiên tiến nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)
Thực hiện Công văn số 632/SGDĐT-VP của Sở GD&ĐT về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh; và tăng cường tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018); Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện phong trào “Đổi mới và sáng tạo”, thi đua dạy tốt và học tốt; Trường THPT Vinh Xuân xây dựng kế hoạch tổ chức khen thưởng gương điển hình tiên tiến với các nội dung như sau:

KẾ HOẠCH

Tổ chức khen thưởng điển hình tiên tiến nhân dịp Kỷ niệm 70 năm

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)

----- 

 

Thực hiện Công văn số 632/SGDĐT-VP của Sở GD&ĐT về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh; và tăng cường tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018); Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện phong trào “Đổi mới và sáng tạo”, thi đua dạy tốt và học tốt; Trường THPT Vinh Xuân xây dựng kế hoạch tổ chức khen thưởng gương điển hình tiên tiến với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhân kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/2048-11/6/2018); đồng thời đẩy mạnh đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của đơn vị tạo thành hành động tự giác, thi đua trong mọi hoạt động của nhà trường, của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

- Phát hiện và khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình trong trường có những đạt được những thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong 18 năm từ 2003-2018 của trường THPT Vinh Xuân.

2. Yêu cầu

- Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng tổ chức sơ kết, đánh giá nghiêm túc và đề nghị khen thưởng những cán bộ, giáo viên, nhân viên có những thành tích xuất sắc, việc làm tiêu biểu, đóng góp cho sự phát triển chất lượng giáo dục toàn diện của đơn vị từ năm 2003-2018.

- Các tổ chuyên môn, tổ chuyên môn đánh giá, bầu chọn và đề nghị khen thưởng cán bộ, viên chức, nhân viên có những việc làm tiêu biểu, đạt được những thành tích tiêu biểu điển hình từ năm 2003-2018.

II. NỘI DUNG

1. Ban Giám hiệu tổ chức tổng kết đánh giá phong trào thi đua ái quốc từ năm 2003 đến nay và tổ chức khen thưởng và họp xét Hội đồng thi đua khen thưởng để chọn những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu.

2. Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng tổ chức tổng kết và bầu xét đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình từ 2003-2018.

3. Thời gian và địa điểm Hội nghị tổng kết:

- Thời gian: 7h30, ngày 11 tháng 6 năm 2018

- Địa điểm: Nhà Đa năng trường THPT Vinh Xuân

4. Thành phần tham dự:

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu;

- BCH Công đoàn cơ sở; BTV Đoàn trường;

- Tổ trưởng chuyên môn, Tổ trưởng văn phòng;

- Các tập thể, cán bộ, viên chức tiêu biểu, điển hình được khen thưởng.

5. Tiêu chí khen thưởng:

5.1. Tập thể: Trong 15 năm xếp loại Tổ Tiên tiến không có viên chức bị kỷ luật, bồi dưỡng học sinh tham gia đầy đủ các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và các hoạt động, hội thi khác.

5.2. Cá nhân:

- Trong 15 năm hoặc trong thời gian công tác tại trường liên tục đạt Lao động tiên tiến trở lên hoặc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không vi phạm kỷ luật có nhiều thành tích xuất sắc trong các hoạt động dạy học và giáo dục học sinh.

- Nếu thành tích bằng nhau thì ưu tiên các cá nhân liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ như: Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Giáo viên giỏi cấp tỉnh, Chiến sĩ thi đua cơ sở; đạt giải nhất nhì ba trong các cuộc thi của Sở tổ chức, Bồi dưỡng học sinh giỏi.v.v...

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết; họp đánh giá để khen thưởng các cán bộ, viên chức từ 2003-2018 và tổ chức Hội đồng TĐKT xét chọn vào lúc 8h ngày 09/6/2018.

2. Các Tổ triển khai đánh giá và đề nghị Hội đồng TĐKT khen thưởng các cán bộ, viên chức tiêu biểu điển hình. (có kèm theo báo cáo thành tích tập thể, cá nhân)

3. Các cán bộ, giáo viên, nhân viên được chọn đề nghị HĐTĐKT trường xét khen thưởng viết báo cáo thành tích những việc làm tiêu biểu điển hình hoặc thành tích tiêu biểu theo mẫu báo cáo thành tích đề nghị Chiến sĩ thi đua cơ sở theo Sở GD&ĐT quy định.

4. Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng nộp danh sách và báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu cho BGH tại thầy Đoàn Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng trước ngày 09/6/2018.

5. Số lượng khen thưởng:

- Tập thể: 03

- Cá nhân: xét theo thành tích xuất sắc báo cáo, đề nghị của các tổ để HĐTĐKT quyết định số lượng.

6. Hồ sơ đề nghị Hội đồng TĐKT xét khen thưởng:

- Báo cáo thành tích (tập thể , cá nhân)

- Biên bản họp xét đề nghị khen thưởng của Tổ

- Danh sách theo mẫu

7. Đ/c Đoàn Văn Hóa, Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng chỉ đạo BTV Đoàn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chuẩn bị hội trường và các điều kiện tổ chức Hội nghị Tổng kết./.

 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT; (báo cáo)

- Đảng ủy; (báo cáo)

- Tổ chuyên môn; (thực hiện)

- Tổ văn phòng; (thực hiện)

- Lưu: VT.

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Tuấn

 

 

 

Tải mẫu biên bản, danh sách đề nghị xét khen thưởng và Kế hoạch 74 kèm theo

Tải file 1  

Số lượt xem : 204

Các tin khác