''

Ngày 28 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin giáo dục

Tin giáo dục

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2014-2015
Căn cứ Công văn số 4099/BGDĐT-GDTrH ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2014-2015; Căn cứ Quyết định số 1955/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Huế về việc Ban hành Kế hoạch thời gian ...

Trang 2/6
1 2 3 4 5 6