''

Ngày 22 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản chuyên môn, hành chính

Văn bản chuyên môn, hành chính

Công văn số 2356/SGDĐT-GDTrH của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu năm học 2018-2019


Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Văn Hùng ký

Kế hoạch số 123/KH-THPT về việc ba công khai của trường THPT Vinh Xuân năm học 2018-2019


Hiệu trưởng Hoàng Anh Tuấn ký

Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2012-2013 Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2012-2013: gồm Kế hoạch, Thời khóa biểu tổ chức HĐGDNGLL, Chủ đề tổ chức HĐGDNGLL