''

Ngày 23 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản chuyên môn, hành chính

Văn bản chuyên môn, hành chính

Công văn số 2072/SGDĐT-GDTrH của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2018-2019


Pho Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Tân ký

Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2012-2013 Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2012-2013: gồm Kế hoạch, Thời khóa biểu tổ chức HĐGDNGLL, Chủ đề tổ chức HĐGDNGLL

Phân công nhiệm vụ và cơ chế làm việc của Ban Giám hiệu và cán bộ cốt cán trường THPT Vinh Xuân năm học 2018 - 2019


Hiệu trưởng Hoàng Anh Tuấn ký