''

Ngày 19 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản chuyên môn, hành chính » Thi đua khen thưởng

Thi đua khen thưởng

Cập nhật lúc : 22:12 25/12/2014  

Công văn Số 01 /SNV- CBCC về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động hàng năm

Kính gửi:

                                      - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

                                      - Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế.

 

 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 2827/2008/QĐ-UBND ngày 15/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp về tổ chức bộ máy và quản lý công chức, viên chức của tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 07/11/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức tỉnh Thừa Thiên Huế;

Thực hiện Công văn số 4375/BNV-CCVC ngày 02/12/2013 của Bộ Nội vụ về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2013, Sở Nội vụ chính thức hướng dẫn việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động hàng năm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

Tải file 1  

Số lượt xem : 1

Các tin khác