''

Ngày 27 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản chuyên môn, hành chính » Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Cập nhật lúc : 20:38 26/07/2016  

Mẫu Giấy ủy quyền cá nhân

Mẫu Giấy ủy quyền cá nhân để dùng khi học sinh ủy quyền cho người khác nhận các loại hồ sơ ở trường khi không trực tiếp đến nhận.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


GIẤY ỦY QUYỀN

Tại……………………………. ngày...... tháng........ năm.......... ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên:......................................................................................................

Địa chỉ:......................................................................................................

Số CMND: ..............................Cấp ngày: ..................Nơi cấp:.........................

Quốc tịch:..................................................................................................

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 

Họ tên:......................................................................................................

Địa chỉ:......................................................................................................

Số CMND: .................................Cấp ngày: ..................Nơi cấp:......................

Quốc tịch:..................................................................................................

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

..............................................................................................................

...............................................................................................................

IV. CAM KẾT

- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành .......... bản, mỗi bên giữ ......... bản./.

 

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

..................................................................................................

..................................................................................................

 

Tải file 1  

Số lượt xem : 1

Các tin khác