''

Ngày 20 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản chuyên môn, hành chính » VB Ban Giám hiệu

VB Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 16:31 10/08/2016  

Kế hoạch bồi dưỡng chính trị cho cán bộ, giáo viên và sinh hoạt chính trị cho học sinh năm học 2016-2017 Hoàng Anh Tuấn ký

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng chính trị cho cán bộ, giáo viên và sinh hoạt chính trị

cho học sinh năm học 2016 - 2017

 -----

 

Thực hiện Công văn số 1653/SGDĐT-CTTT-CTHSSV của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế ngày 21/7/2016 về việc bồi dưỡng chính trị cho cán bộ, giáo viên và sinh hoạt chính trị cho học sinh, sinh viên năm 2016; Hướng dẫn số 14-HD/BTGHU ngày 18/7/2016 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Vang về việc tổ chức bồi dưỡng chính trị hè 2016 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên; Trường THPT Phú Lộc tổ chức bồi dưỡng chính trị hè 2016 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nắm vững nội dung cơ bản, những quan điểm mới của nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị 01-CT/TW, ngày 23/3/2016 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW ngày 08/4/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc học tập, quán triệt, truyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy.

- Tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên lí luận chính trị về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2016 - 2017, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa học cho học sinh nhằm nâng cao ý thức chính trị, trách nhiệm công dân trong quá trình học tập và rèn luyện.

2. Yêu cầu

- Nội dung học tập, bồi dưỡng chính trị hè 2016 cho đội ngũ cán bộ giáo viên và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh cần thiết thực, cập nhật được các thông tin, kiến thức mới, phù hợp với các đối tượng, phục vụ cho công tác quản lí và giảng dạy.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên được bồi dưỡng phải có bài thu hoạch cá nhân thể hiện việc nắm vững, hiểu rõ những vấn đề cơ bản, mới trong các nội dung được bồi dưỡng, đồng thời có sự liên hệ với thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị; kiến nghị, đề xuất những giải pháp hiệu quả trong việc tổ chức bồi dưỡng chính trị hè đầu năm học, sinh hoạt chính trị đầu khóa cho cán bộ, giáo viên và nhân viên.

II. Nội dung, tài liệu bồi dưỡng

1. Nội dung bồi dưỡng

1.1. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên

- Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng.

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

- Những vấn đề kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị và nghị quyết đại hội, chương trình, kế hoạch hành động của Đảng bộ địa phương, đơn vị.

- Tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh và của địa phương nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2016.

- Những kết quả nổi bật qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị (Khóa XI) “về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Kết hợp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và định hướng nhiệm vụ năm học  2016 - 2017.

1.2. Đối với học sinh

- Tập trung giới thiệu những nội dung cốt lõi của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng gắn với việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (2011 - 2015) phù hợp với đối tượng học sinh, sinh viên; thông tin tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2016.

- Những kết quả nổi bật qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (Khóa XI) “về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; các nội dung chính của Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; liên hệ việc học tập và làm theo trong học sinh.

- Triển khai gắn việc học tập với các hoạt động của Đoàn trường, với nội dung các cuộc vận động do Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các cấp phát động.

2. Tài liệu học tập

- Các tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật ấn hành năm 2016, gồm: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; các tài liệu nghiên cứu, tham khảo phục vụ nghiên cứu các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tài liệu những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XII do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

- Các tài liệu bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các cơ sở đào tạo, giảng dạy chuẩn bị.

- Các tài liệu của cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh và địa phương, đơn vị cung cấp.

III. Tổ chức thực hiện

1. Lớp bồi dưỡng chính trị đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên:

- Thời gian bồi dưỡng: 02 ngày: từ ngày 07-08/8/2016

- Phương thức tiến hành:

+ Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai Nghị quyết Đảng các  cấp, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị“về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh và của địa phương nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2016.

+ Hiệu trưởng triển khai phương hướng và nhiệm vụ năm học  2016 - 2017.

+ Nghe báo cáo, trao đổi, thảo luận và liên hệ với nhiệm vụ chuyên môn.

+ Thực hiện việc viết thu hoạch: Nội dung câu hỏi: Anh (chị) có nhận thức như thế nào về Nghị quyết Đảng các cấp gắn với việc đổi mới căn bản toàn diện ngành giáo dục và đào tạo và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Liên hệ với công tác và nhiệm vụ của bản thân.

2. Lớp bồi dưỡng chính trị đối với học sinh:

- Thời gian bồi dưỡng: 1,5 ngày: từ ngày 15-19/2016

- Phương thức tiến hành:

+ Hiệu trưởng triển khai tập trung theo khối lớp 10,11,12

+ Nội dung về việc tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức và nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên đối với Tổ quốc, đối với cộng đồng xã hội. Tạo được tinh thần hứng thú, tự giác tham gia của học sinh.

- Thực hiện nghiêm túc việc viết thu hoạch và đánh giá kết quả nhận thức cho từng học sinh. Nội dung câu hỏi: Anh (chị) có nhận thức về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Liên hệ với việc học tập và rèn luyện của bản thân.

3. Viết bài thu hoạch:

- Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên:

+ Sau khi tham dự lớp bồi dưỡng, người được bồi dưỡng tiến hành viết bài thu hoạch nộp cho Ban Giám hiệu vào ngày 16/8/2016 (Tại Thầy Lê Văn Nhĩ, Phó Hiệu trưởng)

+ Bài thu hoạch được thẩm định và lưu trữ đầy đủ để làm căn cứ đánh giá, xếp loại kết quả BDTX giáo viên.

- Đối với học sinh: Sau khi tham dự lớp bồi dưỡng, học sinh tiến hành viết bài thu hoạch nộp cho Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vào ngày 26/8/2016 (Tại Thầy Đoàn Văn Hóa, Bí thư Đoàn trường).

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng chính trị cho cán bộ, giáo viên và sinh hoạt chính trị cho học sinh năm 2016 của trường THPT Vinh Xuân, đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện nghiêm túc./.

 

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Sở GD&ĐT; (báo cáo)

- Ban Giám hiệu;

- BTV Đoàn trường;

- Tổ trưởng chuyên môn, văn phòng;

- BBT website trường;

- Lưu: VT.

 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Tuấn

Tải file 1  

Số lượt xem : 1

Các tin khác