''

Ngày 27 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản chuyên môn, hành chính » VB Ban Giám hiệu

VB Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 11:27 21/08/2018  

Kế hoạch Bồi dưỡng chính trị cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và sinh hoạt chính trị cho học sinh năm học 2018-2019 Hiệu trưởng Hoàng Anh Tuấn ký

KẾ HOẠCH

 Bồi dưỡng chính trị cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và sinh hoạt chính trị cho học sinh năm học 2018-2019

 

 -----

  

Thực hiện Công văn số 1688/SGDĐT-CTTT-CTHSSV của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế ngày 18/7/2018 về việc Bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và sinh hoạt chính trị đầu năm học cho học sinh, học viên; Kế hoạch số 69-KH/HU ngày 09/7/2018 của Huyện ủy Phú Vang về việc tổ chức tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng khóa XII; Trường THPT Vinh Xuân tổ chức bồi dưỡng chính trị hè 2016 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên như sau: 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 

1. Mục đích

 

- Bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hệ thống giáo dục quốc dân nắm vững nội dung cơ bản, những quan điểm của Đảng trong các Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ sáu và lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII); những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, của địa phương; trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy, quản lí.

 

- Tập huấn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và giáo viên trong các cơ sở giáo dục các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

 

- Tổ chức sinh hoạt chính trị đầu năm học cho học sinh, học viên nhằm nâng cao ý thức chính trị, trách nhiệm công dân trong quá trình học tập và rèn luyện.

 

2. Yêu cầu

 

- Nội dung học tập, bồi dưỡng chính trị năm 2018 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và tuần sinh hoạt chính trị cho học sinh, học viên cần thiết thực, cập nhật được các thông tin, kiến thức mới, phù hợp với các đối tượng, phục vụ cho công tác quản lí và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

 

- 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phải tham gia bồi dưỡng, những cá nhân không tham gia, đơn vị có kế hoạch gửi ở các lớp khác kế tiếp tổ chức trên địa bàn; kết thúc đợt bồi dưỡng phải viết bài thu hoạch cá nhân.

 

- Các lớp bồi dưỡng được tổ chức khoa học, đảm bảo thời gian, quy mô, điều kiện tổ chức; tăng cường công tác quản lí lớp bồi dưỡng, đảm bảo tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc, chất lượng.

 

 

 

II. NỘI DUNG, TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG

 

1. Nội dung bồi dưỡng

 

1.1. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên

 

- Những nội dung cơ bản và những điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu và lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII.

 

- Tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh và của địa phương nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2018.

 

- Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên”.

 

- Những vấn đề kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị và Nghị quyết Đại hội, Chương trình, Kế hoạch hành động của Đảng bộ địa phương, đơn vị.

 

- Các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo Kế hoạch của Bộ, của Sở Giáo dục và Đào tạo và của Trường THPT Vinh Xuân.

 

1.2. Đối với học sinh

 

Các nội dung tại mục 1.1 trong phần II của Kế hoạch này, đồng thời bám sát các nhiệm vụ giáo dục đối với học sinh để xây dựng và tổ chức tuần sinh hoạt chính trị, sinh hoạt tập thể đầu năm học cho học sinh; tổ chức giới thiệu cho học sinh đầu cấp làm quen với trường, lớp; tổ chức quán triệt nội quy nhà trường, văn hóa ứng xử, văn hóa giao thông, chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông, tuân thủ các quy định của pháp luật, ... cho toàn thể học sinh.

 

2. Tài liệu học tập

 

- Các tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật ấn hành năm 2017, 2018 gồm: Tài liệu nghiên cứu, tài liệu học tập các Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu và lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

 

- Các tài liệu bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các cơ sở đào tạo, giảng dạy chuẩn bị.

 

- Các tài liệu của cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh và địa phương, đơn vị cung cấp.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

 III. Tổ chức thực hiện

 

1. Lớp bồi dưỡng chính trị đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên:

 

- Thời gian bồi dưỡng: 02 ngày: từ ngày 08-09/8/2018

 

- Phương thức tiến hành:

 

+ Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai Nghị quyết Đảng các  cấp, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị“về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh và của địa phương nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2018.

 

+ Hiệu trưởng triển khai phương hướng và nhiệm vụ năm học  2018 - 2019.

 

+ Nghe báo cáo, trao đổi, thảo luận và liên hệ với nhiệm vụ chuyên môn.

 

+ Thực hiện việc viết thu hoạch: Nội dung câu hỏi: \

 

Qua các Nghị quyết 26, 27, 28 trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu và lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII; anh (chị) tâm huyết vấn đề gì về Nghị quyết Trung ương Đảng và gắn với việc đổi mới căn bản, toàn diện ngành giáo dục và đào tạo. Liên hệ với công tác và nhiệm vụ của bản thân.

 

2. Lớp bồi dưỡng chính trị đối với học sinh:

 

- Thời gian bồi dưỡng: 1,5 ngày: từ ngày 20-27/8/2018 (Tiết Chào cờ)

 

- Phương thức tiến hành:

 

+ Hiệu trưởng triển khai tập trung theo khối lớp 10,11,12

 

+ Nội dung về việc tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức và nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên đối với Tổ quốc, đối với cộng đồng xã hội. Tạo được tinh thần hứng thú, tự giác tham gia của học sinh.

 

- Thực hiện nghiêm túc việc viết thu hoạch và đánh giá kết quả nhận thức cho từng học sinh. Nội dung câu hỏi: Anh (chị) có nhận thức về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Liên hệ với việc học tập và rèn luyện của bản thân.

 

3. Viết bài thu hoạch:

 

- Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên:

 

+ Sau khi tham dự lớp bồi dưỡng, người được bồi dưỡng tiến hành viết bài thu hoạch nộp cho Ban Giám hiệu vào trước ngày 31/8/2018 (Tại Thầy Lê Văn Nhĩ, Phó Hiệu trưởng, lưu hồ sơ bồi dưỡng thường xuyên)

 

+ Bài thu hoạch được thẩm định và lưu trữ đầy đủ để làm căn cứ đánh giá, xếp loại kết quả BDTX giáo viên và xếp loại thi đua của trường và công đoàn cơ sở, Chi đoàn Giáo viên, Đoàn trường.

 

- Đối với học sinh: Sau khi tham dự lớp bồi dưỡng, học sinh tiến hành viết bài thu hoạch nộp cho Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vào ngày 31/8/2018 (Tại Thầy Hoàng Trọng Tý, Bí thư Đoàn trường).

 

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng chính trị cho cán bộ, giáo viên và sinh hoạt chính trị cho học sinh năm 2018của trường THPT Vinh Xuân, đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện nghiêm túc./.

 

 

 

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Sở GD&ĐT; (báo cáo)

- Ban Giám hiệu;

- BCH Công đoàn cơ sở ;

- BTV Đoàn trường;

- Tổ trưởng chuyên môn, văn phòng;

- Website trường;

- Lưu: VT.

 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Tuấn

 

 

 

 

Tải file 1  

Số lượt xem : 1

Các tin khác