''

Ngày 20 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản chuyên môn, hành chính » VB Tổ chuyên môn

VB Tổ chuyên môn

Đơn xin phép nghỉ dạy của giáo viên
Thầy cô khi nghỉ dạy điền đầy đủ thông tin nộp cho BGH 2 bản ký xác nhận, chuyển 1 bản cho tổ CM lưu 1 bản. Trường hợp đột xuất thì ...